embed third-party tracking code to your site
top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

1.1. O ιστότοπος www.uniongw.com αποτελεί ενημερωτική ιστοσελίδα, που αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για χονδρικό εμπόριο καταναλωτικών ειδών από όλη την Ελλάδα, καθώς και για ζητήματα της αγοράς για εναλλακτικές, ποιοτικές και οικονομικές λύσεις (στο εξής καλούμενος Iστότοπος ή Ιστοσελίδα).

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ιστότοπου ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uniongw.com. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου (στο εξής καλούμενος για συντομία Eπισκέπτης ή Xρήστης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

 

2. Γενικοί όροι

2.1. Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ιστότοπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ.

2.2. Επίσης, η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του. Ο Επισκέπτης/Χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

 

3. Παρεχόμενες πληροφορίες

3.1. Η Ένωση και τα μέλη της, χωρίς να εγγυώνται και συνεπώς να ευθύνονται, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχονται στον ιστότοπο να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός της Ένωσης αυτής που είναι αφενός η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων που θα αναλαμβάνει την εκπροσώπηση μεγάλων οίκων του εξωτερικού σε όλη την Ελλάδα, και αφετέρου την δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ένωσης και των μελών της για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη/Χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

3.2. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Ένωσης και των μελών της, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους χρήσης.

 

3.3. Η χρήση του ιστότοπου www.uniongw.com και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως η Ένωση και τα μέλη της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

 

3.4. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου www.uniongw.com δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Ένωσης και των μελών της.

 

3.5. Η ιστοσελίδα www.uniongw.com ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Ένωση και τα μέλη της, ούτε εγγυώνται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο Επισκέπτης/Χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Ένωση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ένωση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Ένωση και τα μέλη της δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

4.1. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.uniongw.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ένωσης και των μελών της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Ένωσης και των μελών της και θα διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

4.3. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπου www.uniongw.com και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην γεννάται ουδεμία ευθύνη της Ένωσης και των μελών της σε περίπτωση προσβολής τους.

 

5. Υποχρεώσεις χρήστη

5.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

5.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διασταύρωσης των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο και αποδέχεται ότι η Ένωση και τα μέλη της δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ανακρίβειας, αναλήθειας, αναξιοπιστίας και μη εγκυρότητας αυτών.

 

5.3. Ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.uniongw.com για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Ένωση και τα μέλη της ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π, 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

6.1. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.uniongw.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Ένωση και τα μέλη της και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Δεν εννοούνται ως τέτοια οι ανώνυμες πληροφορίες.

 

6.2. Για την απλή περιήγηση του Επισκέπτη/Χρήστη στον ιστότοπο δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό του στοιχείο.

 

6.3. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Ένωση και τα μέλη της, προκειμένου οι χρήστες της ιστοσελίδας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται λαμβάνουν από αυτήν την απαραίτητη ενημέρωση. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Ένωση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό της επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Ένωση. Η Ένωση δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της. Η Επιχείρηση μπορεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Συγκεκριμένα: 1) Με κυβερνητικές αρχές, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τη νομική διαδικασία που λαμβάνει από την αρχή, 2) Για να προστατεύσει ή να υπερασπίσει το έννομο συμφέρον και δικαίωμα των πελατών της, 3) Για να απαντήσει σε ισχυρισμούς σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών, 4) Για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των πελατών της όταν και αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η Ένωση μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη/Χρήστη με τα ακόλουθα μέρη για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο: 1) Οποιαδήποτε χρήση των Cookies εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής για καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη των ιστοσελίδων μας. Για την πολιτική των cookies δείτε παρακάτω στο άρθρο 7, 2) Με τους εργαζομένους της Ένωσης οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις εχεμύθειας και ακολουθούν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης, 3) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, με εξωτερικά τρίτα μέρη όπως ιατρούς, λογιστές, μεταφραστές ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένους συνεργάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας μας. Σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτο μέρος, το υποκείμενο θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα και κατάλληλα πριν από αυτή την ενέργεια της Επιχείρησης. Καμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται χωρίς την σαφή συγκατάθεση του υποκείμενου επεξεργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ένωση απαιτεί τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό της να τηρούν ταυτόσημες πρακτικές απορρήτου μας να έχουν θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών του Επισκέπτη/Χρήστη, 4) Η Ένωση μπορεί να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα με κυβερνητικούς ή άλλους δημόσιους φορείς και αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των δικαστικών και τρίτων μερών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων συμβούλων και εκπροσώπων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, διατηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εκτός των αποδεκτών και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, η Ένωση δεν χρησιμοποιεί, ούτε αποκαλύπτει, ούτε πωλεί ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε ταυτοποιήσιμο προσωπικό δεδομένο, χωρίς τη συγκατάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

6.4. Η Ένωση συλλέγει μόνο τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες: στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει όταν υποβάλλει κάποιο ερώτημα ή αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στην ιστοσελίδα.

 

6.5. Κατά την υποβολή αιτήματος ή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου, ο Επισκέπτης/Χρήστης παρέχει στην Ένωση τις κάτωθι πληροφορίες: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), ενώ προαιρετικά μπορεί να συμπληρώσει και το πλαίσιο κειμένου.

 

6.6. Η Ένωση δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων των οποίων συλλέγονται ή επεξεργάζονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation GDPR, EU2016/679).

 

6.7. Η Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας για τα ταυτοποιήσημα προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζει διοικητικές τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για την προστασία τους από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή τροποποίηση. Σημειώνεται, όμως, ότι είναι φύσει αδύνατο κάποιος να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τις μεθόδους προστασίας της Ένωσης και των μελών της ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της για ακατάλληλους σκοπούς ή ότι λάθη στη μετάδοση δεν θα συμβούν και ως εκ τούτου η Ένωση και τα μέλη της περιορίζουν κάθε ευθύνη της για μια τέτοια απώλεια. Η Ένωση περιορίζει την πρόσβαση στα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες της που εργάζονται για κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση για να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Η Ένωση και τα μέλη της διατηρούν επαρκείς φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών/Χρηστών και τα συστήματά της. Διαθέτει επίσης ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνει άμεσα τον Επισκέπτη/Χρήστη, καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

 

6.8. Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που χορήγησε ο Επισκέπτης/Χρήστης, αυτός έχει επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύει η Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του που αποθηκεύει η Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Αναλυτικά τα ανωτέρω δικαιώματα του Επισκέπτη/Χρήστη έχουν ως εξής:

i. Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Ένωση για το πρόσωπό του. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ένωση, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

ii. Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Ένωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

iii. Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ανακαλεί τη συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητά αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

v. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Ένωση σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Επιχείρηση, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από την Ένωση σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

vi. Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, ο Επισκέπτης/Χρήστης μπορεί να προβάλλει εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, η Επιχείρηση έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσει το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν ο Επισκέπτης/Χρήστης αναφέρει λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία.

 

7. Cookies

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.uniongw.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Ένωση χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη από το site, αυτά διαγράφονται αυτόματα.

 

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

8.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας www.uniongw.com θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

8.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη και της Εταιρίας αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας, τις παρεχόμενες μέσω αυτής προσφερόμενες εν γένει υπηρεσίες και πληροφορίες, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

9. Λοιποί όροι

9.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

9.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Ένωσης και των μελών της δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

 

10. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος
Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

bottom of page